REGULAMIN IMPREZY

Regulamin Festiwalu DO WYDRUKU

REGULAMIN IMPREZY

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy imprezy plenerowej „VII Festiwal im. Włodzimierza Wysockiego „WOŁODIA POD SZCZELIŃCEM” organizowanej na terenie Rynku w Radkowie, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Parku Podworskiego       w miejscowości Gajów, w dniach 20-21 lipca 2018 roku.
 2. Regulamin jest wydany przez Organizatorów imprezy – Fundację Pieśniarze i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, zwanych dalej Organizatorem.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które podczas trwania imprezy będą przebywały na terenie imprezy. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy poprzez określenie zasad zachowania się na terenie imprezy oraz korzystania z urządzeń na nim się znajdujących.
 • 2
 1. Wstęp na teren imprezy (poza strefą sceny i zapleczem organizacyjnym) jest wolny
  i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
 2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
 4. a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 5. b) materiałów wybuchowych,
 6. c) wyrobów pirotechnicznych,
 7. d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 8. f) środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 9. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 10. Zakazuje się wjazdu rowerem oraz wszelkimi pojazdami kołowymi z wyjątkiem wózków dziecięcych i inwalidzkich, wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
 11. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie imprezy osobom:
 12. a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 13. b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby lub substancje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy;
 14. c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy.
 15. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez wykonawcę, działanie tzw. siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
 17. Organizator informuje, że uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie
  w sferze poziomu dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu.
 • 3

Służby Porządkowe są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy.

 • 4

Osoby nieprzestrzegające zasad regulaminu i porządku publicznego mogą być usunięte
z terenu imprezy.

Niniejszy Regulamin jest dostępny:

 • na terenie imprezy
 • w siedzibie Organizatorów:

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie, Radków 57-420, ul. Handlowa 11

Fundacja Pieśniarze,Wrocław 50-033, ul. Piłsudskiego 46/7